top of page

Algemene voorwaarden

 

Voorafgaand aan de 1e behandeling vindt een intake plaats. Hierin worden vragen over uw gezondheid gesteld (klachten, operaties, welke medicijnen etc.).

Op basis hiervan wordt in overleg met de cliënt besproken welke behandeling het beste past om uw klachten te verbeteren, te verhelpen. Na de behandeling is er een nagesprek waarin de ervaringen gedeeld kunnen worden en wordt besproken hoe een eventueel vervolg(behandelplan) eruit ziet.

Elke vervolgsessie begint met een kort voorgesprek, hierin wordt besproken hoe het na de vorige behandeling is gegaan en hoe het nu is. Zo kan bepaald worden of het beoogde doel bereikt wordt of dat het plan bijgesteld dient te worden. De behandelingen worden regelmatig geëvalueerd.

Een behandeling kan geschieden zonder doorverwijzing van huisarts of specialist.

Indien er wijzigingen plaatsvinden in uw gezondheid of medicatie dient u dit zelf door te geven.

Soms is een behandeling niet wenselijk. Dit is het geval bij een medische aandoening of als u koorts of griep heeft. Bij twijfel raadpleeg uw arts of neem contact op met praktijk voor Massagetherapie Suzan Bonafé.

 

Dossiervoering

Praktijk voor massagetherapie Suzan Bonafé is wettelijk verplicht tot dossiervoering en houdt een dossier bij met aantekeningen van de gehouden sessies en andere relevante documenten, dat op verzoek door de cliënt ingezien kan worden. Het dossier blijft eigendom van Praktijk voor massagetherapie Suzan Bonafé. De dossiers worden 20 jaar na afronding van het proces van uw behandeling of het laatste contactmoment vernietigd.

Praktijk voor massagetherapie Suzan Bonafé heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig om met uw dossier. Alle informatie die tijdens de intake en de behandelingen wordt verteld wordt vertrouwelijk behandeld en zal nooit zonder uw schriftelijke toestemming aan derden doorgegeven worden. Het privacyreglement is van toepassing(zie website)

 

Kosten en vergoedingen

De kosten per therapiesessie staan vermeld op de website.

Praktijk voor massagetherapie Suzan Bonafé is opgenomen in het AGB register, wat maakt dat de behandeling (mogelijk) gedeeltelijk vergoed kan worden vanuit het aanvullende pakket van de zorgverzekeraars. U dient zelf vooraf te informeren wat uw vergoedingsmogelijkheden zijn.                           

U krijgt de factuur per e-mail toegestuurd of deze wordt direct na behandeling overhandigd en dient binnen 14 dagen te worden betaald. Deze factuur kunt u tevens gebruiken voor het declareren van de kosten bij uw zorgverzekeraar.

Bij het eerste consult dient de cliënt zich te legitimeren en het polisnummer van zijn zorgverzekeraar bij zich te hebben voor een eventuele vergoeding.                                                                                                            

 

Annulering                                                                                             

Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur van te voren geannuleerd worden. Niet op tijd geannuleerde afspraken of niet nagekomen afspraken worden in rekening gebracht. Deze factuur kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.

Annulering geeft u per voorkeur telefonisch, sms/WhatsApp /e-mail door, waarbij datum van ontvangst bindend is.

 

Aansprakelijkheid

U bent zelf verantwoordelijk voor het geven, gevraagd of ongevraagd, van de juiste informatie tijdens het behandelingstraject. U bent verantwoordelijk voor uw eigen proces. Dit betekent dat als u vindt dat de behandeling niet helpt, u iets niet begrijpt of het ergens niet mee eens bent, u dit zelf aangeeft. Dit geldt ook voor eventuele wijzigingen ten aanzien van het medicijngebruik, gezondheid, zorgverzekering, huisarts, NAW gegevens et cetera.

Praktijk voor massagetherapie Suzan Bonafé is niet verantwoordelijk voor letsel of schade als gevolg van het achterhouden van medische informatie zoals lichamelijke en of geestelijke aandoeningen en medicijngebruik.

Praktijk voor massagetherapie Suzan Bonafé is niet aansprakelijk voor materiële schade die u geleden heeft door het bezoeken van de praktijk. Dit geldt tevens voor zoekgeraakte spullen of beschadiging van uw materialen, tijdens of na een bezoek aan praktijk voor massagetherapie Suzan Bonafé.

bottom of page